کلمه
دوست محمد (هیرمند)
اشتباه تایپی
n,sj lpln (idvlkn)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دوست محمد (هیرمند) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی دوست محمد (هیرمند)

کلمات مرتبط