کلمه
دگ
اشتباه تایپی
n'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دگ در دهخدا

دگ. [ دُ ] (فرانسوی ، اِ) نژادی از سگ. (یادداشت مرحوم دهخدا). دُک. و رجوع به دُک شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه دگ در فرهنگ فارسی

نژادی از سگ .
[ گویش مازنی ] /deg/ دیگ
کلمات مرتبط

معنی دگ

دگ

کلمات مرتبط