کلمه
دیمه
اشتباه تایپی
ndli
تلفظ
dime
نقش کلمه
اسم

معنی واژه دیمه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه دیمه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه دیمه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه دیمه در دانشنامه عمومی

معنی دیمه

کلمات مرتبط