کلمه
دیوان انشاء
اشتباه تایپی
nd,hk hkahء
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه دیوان انشاء در دانشنامه عمومی

دیوان انشاء جز مهم ترین دیوان ها بود. وظیفهٔ آن نوشتن فرمان های حکومتی، نامه های رسمی و مکاتبات اداری بود که از سمت امیر به حکومت های محلی نوشته می شد و این دیوان ثبت آنها را به عهده داشت. به این خاطر آن را دیوان اسرا و صاحب منصب آن را کاتب السر می نامیدند. دبیران این دیوان باید به جز اصلاحات خاص خود، اصلاحات دیوان های دیگر را نیز بشناسند. در دیوان انشا نامه ها با تمام جزئیات نسخه برداری و نگهداری می شد.
کلمات مرتبط

معنی دیوان انشاء

دیوان انشاء

کلمات مرتبط