کلمه
دیو سیرت
اشتباه تایپی
nd, sdvj
تلفظ
divsirat
نقش کلمه
صفت

معنی واژه دیو سیرت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی دیو سیرت

کلمات مرتبط