کلمه
راتبه گیر
اشتباه تایپی
vhjfi 'dv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راتبه گیر در فرهنگ فارسی

[bursar, boursier (fr.)] [عمومی] شخصی که تأمین هزینۀ تحصیلی او بر عهدۀ دولت یا مؤسسه ای معین باشد
کلمات مرتبط

معنی راتبه گیر

راتبه گیر

کلمات مرتبط