کلمه
رادیو گرام
اشتباه تایپی
vhnd, 'vhl
تلفظ
rAdiyogerAm
نقش کلمه
اسم

معنی واژه رادیو گرام در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی رادیو گرام

کلمات مرتبط