کلمه
راهنتان
اشتباه تایپی
vhikjhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهنتان در دهخدا

راهنتان. [ هَِ ن َ ] (ع اِ) دو استخوان در پهلوی سینه ٔ اسب. و آنرا نامرتان هم گویند. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی راهنتان

راهنتان

کلمات مرتبط