کلمه
راهنه
اشتباه تایپی
vhiki
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهنه در فرهنگ فارسی

مونث راهن . ناف . ناف اسب و گردا گرد آن یا دائم و همیشگی .
کلمات مرتبط

معنی راهنه

راهنه

کلمات مرتبط