کلمه
راهنوردی
اشتباه تایپی
vhik,vnd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهنوردی در دهخدا

راهنوردی. [ ن َ وَ ] (حامص مرکب ) عمل راهنورد. راهپیمایی. رهنوردی. و رجوع به همین کلمات شود.
کلمات مرتبط

معنی راهنوردی

راهنوردی

کلمات مرتبط