کلمه
راهوان
اشتباه تایپی
vhi,hk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهوان در دهخدا

راهوان. (ص مرکب ) راهبان. راهدار. پاسبان راه. (ناظم الاطباء). راهبان ، یعنی پاسبان راه. (از شعوری ج 2 ورق 11). راهبان که به معنی محافظ راه باشد. (آنندراج ). || پاسبان دشمن یا دزد. || باج گیرنده. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی واژه راهوان در فرهنگ فارسی

راهبان . راهدار . پاسبان راه . یا پاسبان دشمن یا دزد . یا باج گیرنده .
کلمات مرتبط

معنی راهوان

راهوان

کلمات مرتبط