کلمه
راهور
اشتباه تایپی
vhi,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهور در دهخدا

راهور. [ وَ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) مخفف راهوار. (شرفنامه ٔ منیری ). اسب تیزرو و فراخ گام :
بود در معرض فضلم پیاده میل در میدان
کسی کو زیر ران خود ز دعوی راهور دارد.
(از مؤلف شرفنامه ٔ منیری ).
کلمات مرتبط

معنی واژه راهور در فرهنگ فارسی

( صفت ) ۱ - راه سپر . ۲ - فراخ گام تند رو و خوش راه ( اسب استر و غیره ) .
مخفف راهوار . اسب تیز رو و فراخ گام .
کلمات مرتبط

معنی راهور

راهور

کلمات مرتبط