کلمه
راهوم
اشتباه تایپی
vhi,l
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهوم در دهخدا

راهوم. (اِخ ) بعضی جبل راهون را جبل راهوم ضبط کرده اند. (یادداشت مؤلف ). رجوع به راهون شود.
کلمات مرتبط

معنی راهوم

راهوم

کلمات مرتبط