کلمه
راهونی
اشتباه تایپی
vhi,kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهونی در دهخدا

راهونی. (ص نسبی ) منسوب است به راهون که نام کوهی است در جزیره ٔ سراندیب. (یادداشت مؤلف ).
- حجر راهونی ؛ منسوب به راهون که نام کوهی است در جزیره ٔ سراندیب. (یادداشت مؤلف ). حجر بزادی. یاقوت رنگین سبز و سیاه. (از دزی ج 1 ص 81).
کلمات مرتبط

معنی راهونی

راهونی

کلمات مرتبط