کلمه
راهویی
اشتباه تایپی
vhi,dd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راهویی در دهخدا

راهویی. (ص نسبی ) منسوب است به اسحاق بن ابراهیم معروف به ابن راهویه. (از انساب سمعانی ).

راهویی. (اِخ ) ابوالحسن محمدبن اسحاق بن ابراهیم حنظلی راهویی ، در مرو دیده بر جهان گشود و در نیشابور بزرگ شد و در خراسان از پدر خود و دیگران حدیث شنید. راهویی به شام و عراق و مصر و حجاز مسافرت کرد ودرین سفرها از احمدبن حنبل و ابن شرقی و دیگران حدیث شنید. عبدالباقی بن قانع و ابوحامدبن شرقی و دیگران ازو روایت دارند. او در راه مکه بدست قرمطیان بسال 297 هَ. ق. کشته شد. (از اللباب فی تهذیب الانساب ).
کلمات مرتبط

معنی راهویی

راهویی

کلمات مرتبط