کلمه
راه مغان
اشتباه تایپی
vhi lyhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه مغان در دهخدا

راه مغان. [ هَِ م ُ ] (اِخ ) دروازه ٔ راه مغان. نام یکی از دروازه های بازار ربض بخارا در قدیم بوده است. رجوع به احوال و اشعار رودکی ج 1ص 79 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه راه مغان در فرهنگ فارسی

درواز. راه مغان . نام یکی از دروازه های بازار ربض بخارا در قدیم بوده است .
کلمات مرتبط

معنی راه مغان

راه مغان

کلمات مرتبط