کلمه
راه نارفته
اشتباه تایپی
vhi khvtji
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نارفته در دهخدا

راه نارفته. [ رَ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ، ق مرکب ) نعت مفعولی از راه نارفتن. که راه نرفته باشد. که هنوز راه نرفته است. که هنوز آغاز راهروی نکرده است :
راه نارفته کی رسی جایی
جای نادیده چون نهی پایی.
اوحدی.
کلمات مرتبط

معنی راه نارفته

راه نارفته

کلمات مرتبط