کلمه
راه نبشتن
اشتباه تایپی
vhi kfajk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نبشتن در دهخدا

راه نبشتن. [ ن َ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) راه نوردیدن. راه رفتن. راه پیمودن. طی طریق کردن. راه نوشتن :
ره نوردی که چون نبشتی راه
گوی بردی ز مهر و قرصه ٔ ماه.
نظامی.
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نبشتن در فرهنگ فارسی

راه نوردیدن . راه رفتن . راه پیمودن . طی طریق کردن .
کلمات مرتبط

معنی راه نبشتن

راه نبشتن

کلمات مرتبط