کلمه
راه نشینی
اشتباه تایپی
vhi kadkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نشینی در دهخدا

راه نشینی. [ ن ِ ] (حامص مرکب ) عمل راه نشین. || گدایی. نشستن در معابر سؤال را. نشستن بر سر راهها گدایی را. رجوع به راه نشین شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نشینی در فرهنگ فارسی

عمل راه نشین . یا گدایی . نشستن در معابر سوال را . نشستن بر سر راهها گدایی را .
کلمات مرتبط

معنی راه نشینی

راه نشینی

کلمات مرتبط