کلمه
راه نمائی
اشتباه تایپی
vhi klhmd
تلفظ
rAhnamA'i
نقش کلمه
اسم

معنی واژه راه نمائی در دهخدا

راه نمائی. [ ن ُ / ن ِ / ن ِ ] (حامص مرکب ) راه نمایی. رجوع به همین کلمه شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نمائی در فرهنگ فارسی

راه نمایی
کلمات مرتبط

معنی راه نمائی

راه نمائی

/rAhnamA'i/
کلمات مرتبط