کلمه
راه نماینده
اشتباه تایپی
vhi klhdkni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نماینده در فرهنگ فارسی

راهنمای . راهنما . دلیل . ره نماینده . راهنما .
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نماینده در دهخدا

راه نماینده. [ ن ُ / ن ِ / ن َ ی َ دَ / دِ ] (نف مرکب ) راهنمای. راهنما. دلیل. ره نماینده. راهنما. رهنمای : سلوک کن بر طبق ستوده تر اطوار خود و راه نماینده تر اخلاق خود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 313). و رجوع به راهنما و رهنما و راهنمای و راهنمون و رهنمون شود.
کلمات مرتبط

معنی راه نماینده

راه نماینده

کلمات مرتبط