کلمه
راه نهادن
اشتباه تایپی
vhi kihnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نهادن در دهخدا

راه نهادن. [ ن َ / ن ِ دَ ] (مص مرکب ) حرکت کردن. روی کردن و روی آوردن. عزیمت نمودن. عازم شدن. سفر کردن. براه افتادن :
سپهبد گوپیلتن با سپاه
سوی چین و ماچین نهادند راه.
فردوسی.
- چشم و گوش به راه نهادن ؛ انتظارکشیدن. آمدن مسافری را منتظر شدن :
نهاده مردم غزنین دو چشم و گوش به راه
ز بهر دیدن آن چهره ٔ چو گل ببهار.
بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی ).
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نهادن در فرهنگ فارسی

حرکت کردن. روی کردن و روی آوردن بروی . عزیمت نمودن . عازم شدن .

معنی راه نهادن

راه نهادن

کلمات مرتبط