کلمه
راه نواختن
اشتباه تایپی
vhi k,hojk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نواختن در دهخدا

راه نواختن. [ ن َ ت َ ] (مص مرکب ) نواختن تار و آلات موسیقی. زدن نغمه و نوا. آهنگ زدن. نواختن آهنگ. نواختن نغمه ٔ موسیقی :
ملک دل داده تا مطرب چه سازد
کدامین راه و دستان را نوازد.
نظامی.
و رجوع به راه درمعنی موسیقی و سرود و آواز شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نواختن در فرهنگ فارسی

نواختن تار و آلات موسیقی . زدن نغمه و نوا . آهنگ زدن . نواختن آهنگ .
کلمات مرتبط

معنی راه نواختن

راه نواختن

کلمات مرتبط