کلمه
راه نوردیدن
اشتباه تایپی
vhi k,vndnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نوردیدن در دهخدا

راه نوردیدن. [ ن َ وَ دَ ] (مص مرکب ) راه پیمودن. (بهار عجم ). طی طریق کردن. راه سپردن. راه رفتن. راه پیمودن. (از آنندراج ). راه پیمودن. (ارمغان آصفی ). رفتن. ره نوردیدن. و رجوع به راه رفتن و راه پیمودن و راه نوشتن و راه پوییدن شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نوردیدن در فرهنگ فارسی

راه پیمودن . طی طریق کردن . راه سپردن . راه رفتن .
کلمات مرتبط

معنی راه نوردیدن

راه نوردیدن

کلمات مرتبط