کلمه
راه نوشتن
اشتباه تایپی
vhi k,ajk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه راه نوشتن در دهخدا

راه نوشتن. [ ن َ وَ ت َ ] (مص مرکب ) راه پیمودن. راه نوردیدن. (بهار عجم ). راه نبشتن. راه پیمودن. راه سپردن. راه پوییدن. راه رفتن. راه نوردیدن. (از آنندراج ). راه پیمودن. (ارمغان آصفی ). طی طریق کردن. و رجوع به راه نوردیدن و ره نوردیدن و راه پیمودن و راه رفتن و راه نبشتن شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه راه نوشتن در فرهنگ فارسی

راه پیمودن . راه نوردیدن . راه نبشتن . راه پیمودن .
کلمات مرتبط

معنی راه نوشتن

راه نوشتن

کلمات مرتبط