کلمه
رحمویه
اشتباه تایپی
vpl,di
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه رحمویه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی رحمویه

کلمات مرتبط