کلمه
رستاق زارچ
اشتباه تایپی
vsjhr chv]
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه رستاق زارچ در دهخدا

رستاق زارچ. [ رُ ق ِ ] (اِخ ) موضعی است به یزد. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی واژه رستاق زارچ در فرهنگ فارسی

موضعی است به یزد
کلمات مرتبط

معنی رستاق زارچ

رستاق زارچ

کلمات مرتبط