کلمه
رقعت
اشتباه تایپی
vruj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه رقعت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی رقعت

کلمات مرتبط