کلمه
رنگینک دم گرد
اشتباه تایپی
vk'dk; nl 'vn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه رنگینک دم گرد در دانشنامه عمومی

رنگینک دم گرد (نام علمی: Pipra chloromeros) نام یک گونه از سرده رنگینک است.
کلمات مرتبط

معنی رنگینک دم گرد

رنگینک دم گرد

کلمات مرتبط