کلمه
روال
اشتباه تایپی
v,hg
تلفظ
revAl
نقش کلمه
اسم

معنی واژه روال در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه روال در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه روال در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

روال در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی روال

کلمات مرتبط