کلمه
رود اورال
اشتباه تایپی
v,n h,vhg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه رود اورال در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی رود اورال

کلمات مرتبط