کلمه
زایده کوچکی در نوک لوله اسلحه برای هدف گیری
اشتباه تایپی
chdni ;,];d nv k,; g,gi hsgpi fvhd int 'dvd
تلفظ
نقش کلمه

زایده کوچکی در نوک لوله اسلحه برای هدف گیری در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی زایده کوچکی در نوک لوله اسلحه برای هدف گیری

کلمات مرتبط