کلمه
زبان برکشیدن
اشتباه تایپی
cfhk fv;adnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه زبان برکشیدن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی زبان برکشیدن

کلمات مرتبط