کلمه
زردهی
اشتباه تایپی
cvnid
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه زردهی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی زردهی

کلمات مرتبط