کلمه
زن باره
اشتباه تایپی
ck fhvi
تلفظ
zanbAre
نقش کلمه
صفت

معنی واژه زن باره در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه زن باره در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی زن باره

کلمات مرتبط