کلمه
زیادت
اشتباه تایپی
cdhnj
تلفظ
ziyAdat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه زیادت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه زیادت در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه زیادت در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی زیادت

کلمات مرتبط