کلمه
زیررده ای از حشرات بندپا که تاریخ سنگواره ای آنها تا دوران دووئین را حتماً حتی به اردووپسین می رسد
اشتباه تایپی
cdvvni hd hc pavhj fkn~h ;i jhvdo sk',hvi hd Hkih jh n,vhk n,,mdk vh pjlhً pjd fi hvn,,~sdk ld vsn
تلفظ
نقش کلمه

زیررده ای از حشرات بندپا که تاریخ سنگواره ای آنها تا دوران دووئین را حتماً حتی به اردووپسین می رسد در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی زیررده ای از حشرات بندپا که تاریخ سنگواره ای آنها تا دوران دووئین را حتماً حتی به اردووپسین می رسد

کلمات مرتبط