کلمه
زیرساخت مدیریت حق ویژه
اشتباه تایپی
cdvshoj lndvdj pr ,dCi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه زیرساخت مدیریت حق ویژه در فرهنگ فارسی

[privilege management infrastructure] [مهندسی مخابرات] مجموعۀ کامل فرایندهای لازم برای ارائۀ خدمات مربوط به اعطای اختیارات ویژه
کلمات مرتبط

معنی زیرساخت مدیریت حق ویژه

زیرساخت مدیریت حق ویژه

کلمات مرتبط