کلمه
زیرساخت مدیریت حق ویژه
اشتباه تایپی
cdvshoj lndvdj pr ,dCi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه زیرساخت مدیریت حق ویژه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی زیرساخت مدیریت حق ویژه

کلمات مرتبط