کلمه
سازهای تیغه ای
اشتباه تایپی
shcihd jdyi hd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سازهای تیغه ای در فرهنگ فارسی

[lamellaphones] [موسیقی] خانواده ای از خودصداهای زخمه ای که در آنها با ارتعاش یک یا چند تیغه صدا تولید می شود
کلمات مرتبط

معنی واژه سازهای تیغه ای در دانشنامه عمومی

سازهای تیغه ای (lamellaphones) خانواده ای از خودصداهای زخمه ای هستند که در آن ها با ارتعاش یک یا چند تیغه صدا تولید می شود. از نمونه این سازها می توان به زنبورک اشاره کرد.
این گونه سازها یک یا چند تیغه یا زبانه از جنس فلز یا غیره دارند که یک سر آن ها به ساز متصل شده و سر دیگر آن ها آزاد است. نوازنده، بر انتهای آزاد تیغه با دست یا سر انگشت زخمه می زند و با این کار صدای مورد نظر ایجاد می شود.
سازهای تیغه ای در سامانه هورن بوستل-زاکس دسته ۱۲ را تشکیل می دهند.
مردمان بومی سیبری رد موسیقی محلی خود از سازهای تیغه ای استفاده زیادی می کنند.
کلمات مرتبط

معنی سازهای تیغه ای

سازهای تیغه ای

کلمات مرتبط