کلمه
ساقه ای زیرزمینی که آن را «پزشک خانواده» لقب داده اند
اشتباه تایپی
shri hd cdvcldkd ;i Hk vh «~ca; ohk,hni» grf nhni hkn
تلفظ
نقش کلمه

ساقه ای زیرزمینی که آن را «پزشک خانواده» لقب داده اند در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی ساقه ای زیرزمینی که آن را «پزشک خانواده» لقب داده اند

کلمات مرتبط