کلمه
ساموئید
اشتباه تایپی
shl,mdn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ساموئید در دهخدا

ساموئید. [ ] (اِخ ) شاخه ای از نژاد زردپوست که از مردم اورال و آلتایی هستند و زبان آنان از دسته ٔ پیوندی است. رجوع به ایران باستان ص 11 و سبک شناسی ج 1 ص 10 شود.
کلمات مرتبط

معنی ساموئید

ساموئید

کلمات مرتبط