کلمه
سانتی گرام
اشتباه تایپی
shkjd 'vhl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سانتی گرام در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سانتی گرام در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی سانتی گرام

کلمات مرتبط