کلمه
ساکر
اشتباه تایپی
sh;v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ساکر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی ساکر

کلمات مرتبط