کلمه
سایه خفت
اشتباه تایپی
shdi otj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سایه خفت در فرهنگ عمید

در سایه خفته، خفته و آرمیده در سایه.
کلمات مرتبط

معنی واژه سایه خفت در دهخدا

سایه خفت. [ ی َ / ی ِ خ ُ ](ن مف مرکب ) خفته ، آرمنده در سایه. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی سایه خفت

سایه خفت

کلمات مرتبط