کلمه
ستم شکن
اشتباه تایپی
sjl a;k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ستم شکن در فرهنگ عمید

کسی که مانع ظلم و ستم شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه ستم شکن در دهخدا

ستم شکن. [ س ِ ت َ ش ِ ک َ ] (نف مرکب ) کنایه از عادل. (آنندراج ). کسی که دفع ظلم کند :
زهی ستم شکنی کز حلاوت عدلت
دهان راحت کون و مکان شود شیرین.
عرفی (از آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی واژه ستم شکن در فرهنگ فارسی

( صفت ) آنکه ظلم و ستم را از بین ببرد عادل دادگر .
کنایه از عادل . کسی که دفع ظلم کند
کلمات مرتبط

معنی ستم شکن

ستم شکن

کلمات مرتبط