کلمه
سجه
اشتباه تایپی
s[i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سجه در دهخدا

سجة. [ س َج ْ ج َ ] (ع ص ) شیر تنک با آب آمیخته. (منتهی الارب ). سجاج. (اقرب الموارد).

سجة. [ س َج ْ ج َ ] (اِخ ) نام بتی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
کلمات مرتبط

معنی واژه سجه در فرهنگ فارسی

نام بتی

معنی سجه

سجه

کلمات مرتبط