کلمه
سخیف
اشتباه تایپی
sodt
تلفظ
saxif
نقش کلمه
صفت

معنی واژه سخیف در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سخیف در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه سخیف در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه سخیف در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی سخیف

کلمات مرتبط