کلمه
سدره نشینان
اشتباه تایپی
snvi kadkhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سدره نشینان در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه سدره نشینان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی سدره نشینان

کلمات مرتبط