کلمه
سراسر
اشتباه تایپی
svhsv
تلفظ
sarAsar
نقش کلمه
قید

معنی واژه سراسر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سراسر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه سراسر در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه سراسر در فرهنگ عمید

معنی سراسر

کلمات مرتبط