کلمه
سروی
اشتباه تایپی
sv,d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سروی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه سروی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه سروی در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی سروی

کلمات مرتبط